AKTUÁLNĚ: Prodejny otevřeny pro nákup dětského zboží, ostatní si můžete vyzvednout po online objednání. Na místě lze vyměnit (jen dětské!), vrátit i reklamovat zboží. Zjistit víc

Úplná pravidla marketingové akce (soutěže)

„Nasaď úsměv, získej slevu“

 

Tento text obsahuje úplná pravidla soutěže s názvem „Nasaď úsměv, získej slevu“ (dále též „soutěž“). Soutěž je upravena pouze těmito pravidly, která úplně a závazně upravují pravidla soutěže (dále též „pravidla“) pro osoby, které se soutěže účastní (dále též „soutěžící“).

 

 

1.        Pořadatel soutěže

1.1.   Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je společnost SPORTISIMO s.r.o., IČO: 26194627, sídlo: Praha 5 - Zličín, Řevnická 121/1, PSČ 15500, spisová značka: C 78675 vedená u Městského soudu v Praze (dále též „pořadatel“).

 

2.        Organizátor soutěže

2.1.   Organizátorem soutěže je na základě pověření pořadatele soutěže společnost Bistro Social s.r.o., IČO: 03704556, sídlo: Na hřebenech II 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, spisová značka: C 235517 vedená u Městského soudu v Praze (dále též „organizátor“).

 

3.      Termín a forma konání soutěže

3.1.   Soutěž probíhá ve dnech 6.5.2017 a 7.5.2017 prostřednictvím sociální sítě Facebook.

 

4.        Soutěžící

4.1.   Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, která splní pravidla soutěže.

4.2.   Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli či organizátorovi.

4.3.   Fotografii, kterou soutěžící uplatní v soutěži v rámci jeho příspěvku v soutěži dle čl. 5.1. (dále též „fotografie“) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

4.4.   Soutěžící účastí v soutěži dle těchto pravidel potvrzuje, že je výhradním autorem fotografie, nebo že má řádný souhlas autora či autorů fotografie; má řádně udělené souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na fotografii, to vše k užití fotografie v soutěži v souladu s těmito pravidly.

4.5.   Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena. Pořadatel ani organizátor nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za fotografii, která by porušovala právní předpisy či pravidla sociální sítě Facebook nebo zasahovala do práv třetích osob.

 

5.        Harmonogram soutěže, podmínky účasti

  • Soutěžící se zúčastní soutěže tím, že po dobu konání soutěže na svůj Facebookový profil umístí fotografii své osoby vytvořené pomocí zařízení Smybox, který bude umístěný ve stánku pořadatele v rámci Sport Expa a během maratonského závodu „Volkswagen Maratonský víkend Praha“ na Staroměstském náměstí a bude pořadatelem označen, tuto fotografii doplní hashtagem #sportisimohvezdy a poskytne pořadateli svojí e-mailovou adresu (zejména jejím zadáním prostřednictvím zařízení Smybox). Volkswagen Maratonský víkend Praha se koná ve dnech 6. – 7.5.2017 v Praze a bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách https://www.sportisimo.cz/soutez-maraton

 

6.        Výhry v soutěži, předání výher

6.1.    Soutěžící, jejichž fotografie splňují podmínky dle čl. 5.1., jako výhru získají slevu 10% na veškerý sortiment značky adidas (zlevněný i nezlevněný)  při nákupu přes e-shop pořadatele dostupný na webových stránkách pořadatele https://www.sportisimo.cz/. Tuto slevu lze uplatnit do 10.5. 2017 včetně.

6.2.    Každý takový soutěžící může získat slevu v maximální výši 10% na veškerý sortiment značky adidas při nákupu přes e-shop pořadatele, i když nahraje na svůj Facebookový profil více fotografií, které splňují podmínky dle čl. 5.1. Výše slevy se tedy nezvyšuje s vyšším počtem soutěžních fotografií.

6.3.   Výhercům budou výhry předány na místě prostřednictvím voucheru, který obsahuje slevový kód pro uplatnění slevy 10% na veškerý sortiment adidas na e-shopu pořadatele).

 

7.        Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel a autorská práva

7.1.   Účastí v soutěži (tj. zejména zadáním e-mailové adresy do zařízení Smybox) vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly. 

7.2.   Účastí v soutěži soutěžící souhlasí v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o  ochraně osobních údajů v platném znění (v tomto bodě dále jen „zákon“), se zpracováním svých osobních údajů, poskytnutých v rámci soutěže pořadateli. Takové zpracování se provádí k marketingovým účelům v rozsahu poskytnutém soutěžícím, zejména jména, e-mailové adresy a fotografií soutěžícího. Souhlas se uděluje pořadateli a jeho zpracovateli, zejména organizátorovi. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou nejdéle však do doby naplnění účelu, pro který je udělen. Soutěžícímu náleží práva dle §§ 11 a 21 zákona, zejména pak právo na přístup k osobním údajům, které pořadatel nebo organizátor zpracovává, a právo na opravu osobních údajů. Dále soutěžícímu náleží právo na žádost o vysvětlení či právo na odstranění závadné stavu spočívajícího v tom, že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou soukromého a osobního života, v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné a v případě vzniku újmy náleží právo na její náhradu. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat.

7.3.   Soutěžící souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění se zasíláním obchodních sdělení pořadatele nebo organizátora všemi elektronickými prostředky. Soutěžící si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat.

7.4.   Soutěžící poskytuje účastí v soutěži pořadateli a organizátorovi bezúplatně výhradní oprávnění k výkonu práva – licenci – užít fotografii ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon a občanském zákoníku, zejména pak rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod. v rozsahu územně a množstevně neomezeném, po dobu trvání majetkových práv soutěžícího k fotografii, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům pořadatele a organizátora soutěže. Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele a organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, soutěžícím způsobené v důsledku umístění fotografie v rozporu s těmito pravidly. Pořadatel a organizátor je oprávněn licenci nevyužít a dále zařadit fotografii do díla souborného. Ust. § 2364 odst. 2 a 2382 občanského zákoníku se vylučují. Licence se uděluje na dobu trvání majetkových práv soutěžícího a to ode dne pořízení fotografie prostřednictvím zařízení Smybox. Na základě této licence pořadatel ani organizátor není povinen uvádět autora fotografie. Pořadatel i organizátor je oprávněn udělit podlicenci k užití fotografii za podmínek licence udělené v tomto článku třetí osobě bez souhlasu soutěžícího.

7.5.   Účastí v soutěži projevuje dále soutěžící svůj souhlas s tím, že pořadatel i organizátor je oprávněni pořizovat obrazové, zvukové a zvukově obrazové záznamy výherců soutěže či shromažďovat jejich projevy osobní povahy, a uveřejňovat jména a příjmení nebo obrazové, zvukové, obrazově zvukové záznamy týkající se výherců nebo jejich projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.), ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v jakýchkoliv jiných propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, to vše bezplatně a bez omezení místa, času, množství a způsobu užití.

 

8.        Závěrečná ustanovení

8.1.   Pravidla soutěže a právní vztahy z ní vznikající se řídí právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého. K řešení případných soudních sporů jsou příslušné soudy v České republice, určené v souladu s procesními pravidly dle zák. č. 99/1963 Sb., soudní řád, dle sídla pořadatele.

8.2.   Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové či webové stránce pořadatele, podle toho, kde bude taková skutečnost uveřejněna dříve.

8.3.   Bude-li mít organizátor nebo pořadatel podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí pořadatele či organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

8.4.   Pořadatel ani organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost sítě Internet a sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na síti Facebook či jinde v síti Internet.

8.5.   Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za nedoručení výhry.

8.6.   Pořadatel ani organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

8.7.   Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

8.8.   Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo jinak přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány pořadateli či organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí a prohlašuje, že společnost Facebook nijak neodpovídá za jakékoli závazky či povinnosti vyplývající z této soutěže.

 

V Praze dne 5. května 2017