PRAVIDLA SOUTĚŽE 

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek odměňování s názvem „Letní soutěž“(„soutěž“). Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese https://www.sportisimo.cz/letni-soutez/ a tvoří jediný závazný dokument, ve vztahu ke spotřebitelům, upravující pravidla kolem výhry v soutěži. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu, uveřejněných stejně jako tento dokument. Výňatky z těchto pravidel nebo zkrácené verze těchto pravidel uvedené v reklamních a propagačních materiálech mají pouze informativní povahu a nejsou právně závaznými pravidly této soutěže. 

 

POŘADATEL SOUTĚŽE 

SPORTISIMO s.r.o. se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, IČO: 26194627, DIČ: CZ26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 78675 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Sportisimo.cz. 

 

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE 

Soutěž bude probíhat na území České republiky na e-shopu sportisimo.cz a kamenných prodejnách Sportisimo. 

 

od 16. 5. 2024 00:00:01 hod. do 19. 6. 2024 23:59:59 hod. 

(„soutěžní období“) 

 

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE 

Účastníkem soutěže může být každá nepodnikající fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). 

 

Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny všechny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k pořadateli. V případě, že se výhercem stane taková vyloučená osoba, cena jí nebude předána a propadne pořadateli. 
 

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže ty soutěžící, u jejichž soutěžního chování se projeví známky podvodného soutěžení nebo je u nich jiné důvodné podezření ze zneužívání soutěže či obcházení těchto pravidel v rozporu s pravidly této soutěže či smyslem soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit. 

 

CENY 

15 produktů z nabídky e-shopu Sportisimo, výběr produktů se může měnit. 

 

JAK SE SOUTĚŽE PLATNĚ ZÚČASTNIT? 

Pro účast v soutěži jsou stanoveny následující podmínky: 
 
Soutěžící musí být členem Sportisimo Klubu s dokončenou registrací, plastová karta Klubu z prodejny bez dokončené registrace na e-shopu nestačí. Registraci lze dokončit až do dne předcházejícímu dni slosování výherních nákupů. Účast v soutěži probíhá automaticky každým registrovaným nákupem, avšak účast lze odmítnout vyplněním svého e-mailu do pole k tomu určenému na webu https://www.sportisimo.cz/letni-soutez/. 

 

Nákup v kamenné prodejně bude zohledněn pouze v případě, že bude předložena klubová karta nebo se zákazník prokáže registrovaným tel. číslem či e-mailovou adresou. 

Nákup na e-shopu musí proběhnout v režimu přihlášeného zákazníka. 

Zpětné přiřazení neregistrovaného dokladu do soutěže není možné. 

 

Slosování nákupů za předchozích 7 dnů probíhá každý čtvrtek, počínaje od 23. 5. 2024 až do 20. 6. 2024, celkem proběhne 5 kol. Do prvního slosování 23. 5. 2024 vstoupí všechny nákupy, které byly uhrazeny a platba byla připsána na účet pořadatele v období 16. 5. 2024 až 22. 5. 2024.  Rozhodné datum je den přijetí platby, tzn. objednávka s platbou při převzetí zboží vytvořená 19. 6. 2024 před půlnocí již nemůže vstoupit do slosování.  

 

Losování probíhá náhodným výběrem v interním systému Sportisima. Každý týden losujeme 20 nákupních dokladů, které seřadíme náhodným způsobem a hned týž den se pokusíme telefonicky kontaktovat prvního zákazníka ze seznamu, který daný nákup inicioval.  

V zájmu ochrany proti vishingu (podvodnému jednání po telefonu) budeme volat vždy z předem uvedeného tel. čísla 724 171 446.  

V případě, že se nedovoláme či je hovor přerušen a zákazník se neozve zpět do 60 minut, pokračujeme na další kontakt v pořadí, až do úspěšného zavolání 3 výhercům. Jeden zákazník může vyhrát opakovaně, a to i několikrát v jednom kole, pokud se vylosují jeho nákupy. Každý další nákup zvyšuje šanci na výhru. 

 

Během telefonického hovoru sdělíme zákazníkovi informace o výhře a domluvíme se na způsobu předání a případné foto nebo videodokumentaci při předání výhry. V případě nedostatečné součinnosti zákazníka, jako je sdělení adresy pro zaslání výhry, nedostavení se na smluvené místo apod., výhra propadá bez náhrady. Výhra je nenárokovatelná.  

  

 

Vyhlášení výherců proběhne po předání nebo odeslání výhry na soutěžní stránce pořadatele ve tvaru – jméno, první písmeno příjmení a město výherce.  

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této soutěže či je omezit, odložit nebo přerušit její provádění včetně doby její platnosti. Nebo soutěž ukončit, a to v průběhu celého soutěžního období. Taková skutečnost bude neprodleně oznámena soutěžícím na soutěžních stránkách. Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží. Případné námitky k průběhu soutěže je soutěžící povinen zaslat pořadateli do 5 pracovních dnů od ukončení soutěžního období, a to písemně na adresu sídla pořadatele. Na pozdější námitky nebude brán zřetel. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé výhercům (soutěžícím) ani třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži nebo realizací cen. 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Soutěžící svou účastí v soutěži bere na vědomí, že pro účely organizace soutěže je nezbytné zpracování osobních údajů v rozsahu: jméno a příjmení, telefon, e-mail a adresa pro zaslání výhry. 
 

Soutěžící dále bere na vědomí, že společnost SPORTISIMO s.r.o. se sídlem Řevnická 170/4, Třebonice, 155 21 Praha 5, IČO: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 78675 („pořadatel“), provozovatel e-shopu Sportisimo.cz, je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném výše, případně dalších údajů sdělených pořadateli, zpracovávat pro účely účasti v soutěži (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), přičemž tento účel zahrnuje zejména následující operace zpracování: 

- uložení osobních údajů pro registraci do soutěže;  

- zasílání informativních e-mailů, resp. kontaktování soutěžících prostřednictvím hovorů či SMS ve věcech týkajících se organizace a vedení soutěže; 

- zpracování osobních údajů pro účely kontroly a vyhodnocení soutěže dle pravidel; 

- osobní, telefonický, písemný i elektronický kontakt za účelem ověření splnění podmínek soutěže soutěžícím, informace o výhře a další související komunikace. 
 

Osobní údaje budou zpracovány automatizovaně a zabezpečeně v elektronické formě, a to po dobu nezbytnou pro uspořádání soutěže, kontrolu splnění podmínek soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů, nejdéle po dobu 2 let od skončení soutěže, neukládá-li zákon delší dobu. 
 
Organizátor je ve vztahu k osobním údajům soutěžících zpracovatelem pořadatele. 
 

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 
 

Pro uplatnění svých práv, podání stížnosti nebo v případě jakéhokoliv dotazu se může soutěžící obrátit na správce e-mailem zaslaným na adresu: eshop@sportisimo.cz. 
 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Soutěžící účastí v soutěži bez výhrad akceptuje, že soutěž je pořádána a organizována podle českého práva a že jakékoliv spory související se soutěží budou řešeny výlučně před soudy České republiky. 

 

Vyplacení peněžitého plnění namísto ceny není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny ceny. 

 

Pokud pořadatel či tato pravidla neurčí jinak, veškerá oznámení o soutěži, jejím průběhu a změnách budou realizována prostřednictvím soutěžních stránek. 

 

Pořadatel neodpovídá za dočasnou nedostupnost soutěžních stránek způsobenou objektivními okolnostmi, zejména vadou připojení k internetu či jiným technickým výpadkem. 

 

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem v této soutěži, je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách (www.coi.cz) soutěžící nalezne údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, kdy toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího až poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce. 

 

Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online, prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud. 

 

Dotazy vztahující se k soutěži je možné směrovat na e-mail: eshop@sportisimo.cz 
 

V Praze dne 5. 4. 2024