Všeobecná pravidla Sportisimo Klubu

Obsah

1      Členství v KLUBU.. 2

2      Přístup k osobnímu účtu v KLUBU.. 2

3      Zánik členství 2

4      Ochrana osobních údajů členů KLUBU.. 3

5      Závěrečná ustanovení 3

6      Seznam dokumentovaných informací a příloh, které tato dokumentovaná informace nahrazuje. 4

7      Seznam souvisejících dokumentovaných informací 4

8      Seznam použitých zkratek. 4

9      Seznam příloh. 4

 

Předmět úpravy

1)    Tento vnitřní předpis spol. Sportisimo, se sídlem Oregon House, Řevnická 170/4, 155 21 Praha – Zličín, IČO: 26194627, DIČ: CZ26194627, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C, 78675, zastoupena: František Gregor, jednatel (dále jen „Sportisimo“) Všeobecná pravidla KLUBU SPORTISIMO je závazný pro všechny jeho zaměstnance a nabývá účinnosti dnem 03.05.2024

2)    Sportisimo tímto vnitřním předpisem informuje všechny své zaměstnance o formě smluvního vztahu zejména pro své zákazníky, ze kterého vyplývají možnosti obchodních výhod a služeb pro své registrované zákazníky v České republice.

1        Členství v KLUBU

1.1        Členem KLUBU se může stát kterákoliv fyzická osoba starší 18 let s korespondenční adresou na území České republiky, která souhlasí se Všeobecnými pravidly KLUBU. Vstup do klubu může proběhnout online na e-shopu sportisimo.cz či na kamenné prodejně. Věrnostní kartu lze získat na jakékoliv prodejně. V případě ztráty či zničení věrnostní karty, je povinen člen klubu písemně či elektronicky informovat společnost Sportisimo a karta bude deaktivována do 24 hodin. O novou věrnostní kartu, ke stávajícímu klubovému účtu, si zákazník může požádat u pokladní při příštím nákupu na prodejně. Zákazník může výhody KLUBU využívat ihned po úspěšné registraci, při prokázání se kartou v prodejních sítích Sportisimo a na e-shopu.

1.2        Členem SPORTISIMO KLUBU se zákazník stává, pokud pod svým zákaznickým účtem splní podmínky věrnostního programu, a následně tak může čerpat veškeré nabízené výhody.

1.3        Člen KLUBU má právo čerpat slevy na zboží a služby v uvedených prodejních sítích.

1.4        Společnost Sportisimo si vyhrazuje právo určit zboží a služby, jejichž prodej a poskytování patří do programu KLUBU, stejně tak i spolupracující externí partnery.        

2       Přístup k osobnímu účtu v KLUBU

Člen KLUBU při registraci na prodejně obdrží přihlašovací údaje, které mu umožní na internetových stránkách sportisimo.cz zadáním čísla karty a čísla zákazníka se přihlásit na svůj účet, kde je nutné zaktualizovat svoje osobní údaje. Přihlašovací údaje jsou shodné pro síť prodejen a e-shop. Registrovat se lze i přímo na e-shopu sportisimo.cz. V případě podezření, že údaje jsou známé nějaké třetí osobě, je člen KLUBU povinen bezodkladně informovat o této skutečnosti Sportisimo. Za škody vzniklé následkem neučiněného anebo pozdě učiněného oznámení o zneužití odpovídá Sportisimo pouze v případě hrubého pochybení ze své strany.

3       Zánik členství

Členství v KLUBU zaniká z těchto důvodů:

  1. Člen KLUBU nerealizoval nákup na svůj klubový účet 3 roky od posledního nákupu a současně se 3 roky nepřihlásil do svého klubového účtu

  2. Člen KLUBU úmyslně uvedl nesprávné údaje v přihlášce:

V případě uvedení nesprávných údajů Sportisimo kontaktuje zákazníka prostřednictvím zadaného e-mailu či telefonu pro ověření správnosti údajů. Pokud se správnost nepotvrdí nebo se zákazníka nepodaří zkontaktovat, dojde k zániku členství

  1. Člen KLUBU zneužil výhod, které mu KLUB poskytuje nebo se dopustil jiného jednání v rozporu s pravidly

V takovém případě bude zákazník srozuměn se zrušením účtu prostřednictvím zadaného e-mailu nebo telefonicky

  1. Na žádost člena KLUBU, kdy členství v KLUBU zaniká ke konci měsíce, v němž byla žádost řádně doručena společnosti Sportisimo:

Zákazník může o zrušení členství zažádat přes svůj klubový účet, poštou, klubovým
e-mailem a telefonicky, přičemž proběhne ztotožnění zákazníka kontrolní otázkou

4       Ochrana osobních údajů členů KLUBU

4.1        Společnost Sportisimo jako správce sám nebo prostřednictvím určeného zpracovatele(ů), zpracovává pouze osobní údaje zaregistrované na jméno registrujícího se zákazníka, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb a za účelem vyplývajícím z podmínek KLUBU.

4.2        Tyto povinnosti vyplývají z požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „ON“) a zákona:

- č. 110/2019Sb. o zpracování osobních údajů v účinném znění.

 

Výše uvedené platí pouze po dobu trvání členství nebo pokud se spol. Sportisimo nedohodne se členem KLUBU jinak, přičemž zákazník má právo k bezpodmínečnému ukončení členství v KLUBU, a tím i spojených služeb a klubových výhod.

4.3        Člen KLUBU je, v případě že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen aktualizovat své osobní údaje. Může tak učinit po přihlášení se na svůj účet na internetových stránkách společnosti SPORTISIMO nebo prostřednictvím zákaznického centra, jehož kontakty jsou dostupné online.

5       Závěrečná ustanovení

5.1        „Společnost Sportisimo si vyhrazuje právo na zveřejnění fotografií a videozáznamů výherců, včetně jmen, soutěží pořádaných v rámci aktivit KLUBU, včetně jmen výherců bez finančních náhrad, s čímž člen KLUBU souhlasí, a to v souladu s národní legislativou určující požadavky na možnost využívání zveřejnění fotografií a videozáznamů.

5.2        Veškeré odměny v rámci KLUBU nejsou právně vymahatelné. Společnost Sportisimo si vyhrazuje právo v případě nutnosti upravit Všeobecná pravidla KLUBU. Členové KLUBU budou o těchto změnách informování na prodejnách a na internetových stránkách společnosti Sportisimo.

5.3        Člen KLUBU však není zbaven tímto práva, vznést námitku nebo požádat o provedení výmazu či odstranění zobrazení svého detailu nebo svých blízkých či jiných osob, které nemají zájem být dále zobrazováni.

5.4        Společnost Sportisimo si vyhrazuje právo v odůvodněných případech ukončit činnost KLUBU. Datum ukončení činnosti KLUBU bude oznámeno na prodejnách společnosti Sportisimo a na www.sportisimo.cz. V takovém případě je nutné klubové poukázky uplatnit, na kterékoliv prodejně spol. Sportisimo, a to do 3 měsíců od data oficiálního oznámení o ukončení činnosti KLUBU, jak je výše uvedeno.

6       Kontakty:

SPORTISIMO s.r.o., IČ 26194627, se sídlem Praha 5  - Třebonice, Řevnická 170/4, 155 21

E-mail: klub@sportisimo.cz; Zákaznická linka: +420 226 254 894

7       Seznam dokumentovaných informací a příloh, které tato dokumentovaná informace nahrazuje

Číslo:

Název předpisu nebo dokumentované informace:

---

Nová dokumentovaná informace

8       Seznam souvisejících dokumentovaných informací

Identifikační číslo:

Název dokumentu:

ON 2016/679

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

Z. č. 110/2019Sb

o zpracování osobních údajů

 

 

 

 

9       Seznam použitých zkratek

GDPR – ochrana osobních údajů podle ON

ON – Obecné nařízení – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

10    Seznam příloh

Nejsou přílohy