Nakupte a vyhrajte nadupané ceny v letní soutěži! Staňte se členem Sportisimo Klubu a automaticky vás zařadíme do slosování.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ - KLUB

SPORTISIMO s.r.o., se sídlem Řevnická 170/4, 155 21, Praha 5 - Třebonice, IČ: 26194627, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 78675 (dále jen „Prodávající“).

 

Prodávající provozuje kamenné prodejny a e-shopy ohledně prodeje sportovního zboží.

 

1. Zájemce o členství v SPORTISIMO KLUBU (dále jen „Klub“) tímto a svým vstupem do Klubu souhlasí se zpracováním osobních údajů a s jejich dále uvedeným použitím. Prodávající bude zpracovávat veškeré mu zájemcem sdělené údaje, a to zejména:
                          - jméno a příjmení,
                          - e-mail,
                          - heslo,
                          - telefonní číslo,
                          - adresa,
                          - pohlaví.

2. Výše osobní údaje budou zpracovány za účelem:
      2.1 vedení a správa evidence členů Klubu,
      2.2 administrace účtu Klubu a vystavení členské kartičky apod.,
      2.3 umožnění objednávky zboží v rozhraní e-shopů,
      2.4 identifikace a výkon dalších práv zákazníka/kupujícího, které členství Klubu umožní,
      2.5 poskytnutí možnosti obdržení členských výhod dle všeobecných pravidel Klub,
      2.6 výkonu dalších práv (případně plnění povinností) plynoucích z členství v Klubu,
      2.7 zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení („Souhlas pro marketingové účely“).

 

3. Vaše osobní údaje budou pro zpracovávány po dobu 5 let od udělení souhlasu, nedojde-li k jeho prodloužení.

 

4. Souhlas pro marketingové účely zahrnuje zejména souhlas s:
      - zasíláním obecných obchodních sdělení,
      - zasíláním uživatelsky přizpůsobených obchodních sdělení/cílená reklama,
      - zasíláním informací o soutěžích (spotřebitelských),
      - zasíláním dotazů o spokojenosti a hodnocení Prodávajícího, nákupu či Zboží,
      - zasíláním jiných sdělení, dotazů či žádostí související se zkvalitněním či kontrolou poskytovaných služeb nebo prodeje Zboží a průzkumu mínění kupujícího jako zákazníku – vždy ve vztahu ke Zboží/službám Prodávajícího.

 

5. Obchodní sdělení mohou být zasílána ohledně veškerého předmětu obchodní činnosti Prodávajícího.

 

6. Prodávající bude s osobními údaji nakládat vždy v souladu s platnými právními předpisy.

 

7. Zpracování osobních údajů provádí Prodávající, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i jiní zpracovatelé, a to zejména:
     - Poskytovatel marketingových služeb společnost Exponea CZ, s.r.o, IČ: 05927927, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00, Praha 8,
     - Poskytovatelé přepravních služeb,
     - Poskytovatelé příslušných databázových, analytických či softwarových systémů, služeb a aplikací splňující podmínky ochrany osobních údajů.
Osobní údaje může Prodávající převést na servery umístěné mimo ČR nebo do poboček či jiných důvěryhodných společností třetích stran z jiných zemí, které zpracovávají osobní informace.

 

8. K ochraně osobních údajů využije Prodávající všechny přiměřené prostředky a příslušná opatření, přičemž totéž bude vyžadovat také od všech třetích stran, kteří budou osobní údaje zpracovávat.

 

9. V případě, že má zájemce jakékoli dotazy, komentáře nebo obavy týkající se nakládání s osobními údaji, může Prodávajícího kdykoliv kontaktovat.

 

10. Zájemce má v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů právo:
     - požadovat po Prodávajícím informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány,
     - vyžádat si u Prodávajícího přístup k osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
     - požadovat po Prodávajícím výmaz osobních údajů,
     - na přenositelnost údajů k jinému subjektu,
     - požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
     - vznést námitku u Prodávajícího ohledně zpracování jeho osobních údajů,
     - podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz),
     - na soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy.

 

10. Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů zájemce/člena Klubu je nezbytnou podmínkou pro členství v Klubu, bere zájemce/člen Klubu na vědomí, že bude-li mít zájem na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, výmaz osobních údajů či jinou úpravu zpracování osobních údajů, která je neslučitelná s funkčním členstvím v Klubu, vyhoví mu Prodávající, a to však za podmínky ukončení členství zájemce v Klubu. Zájemce/člen Klubu bere na vědomí, že výhody plynoucí pro něj z členství v Klubu jsou zároveň vyváženy možností Prodávajícího kontaktovat zájemce pro marketingové účely, a proto také odvolání Souhlasu pro marketingové účely může mít za následek (dle rozhodnutí Prodávajícího) ukončení členství v Klubu.

 

11. Prodávající tímto informuje zájemce, že dozorovým orgánem v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 17000 (www.uoou.cz), registrační číslo subjektu/Prodávajícího je 00032409.

 

12. Prodávající je oprávněn zpracovávat osobní údaje prostřednictvím určeného zpracovatele, přičemž kupující bere na vědomí, že takto určený zpracovatel či zpracovatelé již nepodléhají dalšímu souhlasu.

 

13. Další údaje o ochraně osobních údajů mohou být uvedeny jinde na Stránkách